Akavan lausunnot hallinnonaloittain

Akavan lausuntoja on lueteltu alla hallinnonaloittain, siten että kultakin alalta on poimittu kaksi tuoreinta lausuntoa. Luettelossa on mukana myös palkansaajakeskusjärjestöjen yhteisiä lausuntoja.


Liikenne- ja viestintäministeriö

6.11.2017 Akavan lausunto luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi maaseudun digitalisaatiosta

Akava toteaa liikenne- ja viestintäministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi maaseudun digitalisaatiosta muun muassa, että pitää periaatepäätöksessä esitettyjä tavoitteita hyvinä avauksina digitalisaation edistämiseksi. Kiinteän laajakaistan tavoitetta tulisi tarkastella yhdessä periaatepäätöksessä esillä olevan mobiili 5G-teknologian tavoitteen kanssa. Akava huomauttaa, että työnteon ja yrittäjyyden digitalisaatioon liittyvien ehdotusten kytkeytymistä nimenomaan maaseudun digitalisaatiota koskeviksi olisi hyvä täsmentää.

Lue lisää

16.6.2017 Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Akava toteaa liikenne- ja viestintäministeriölle antamassaan lausunnossa muun muassa että pitää yleisesti ottaen hyvänä liikenne- ja viestintäministeriön esittämää Liikennekaari-lainsäädäntöhankkeen II-vaihetta. Ehdotuksen mukaan tavoitteena on toteuttaa liikennekaarihanketta täydentämällä liikenteen palveluista annettu laki kattamaan kaikki liikennemuodot.

Lue lisääOikeusministeriö

13.10.2017 Akavan ja SAK:n lausunto yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi uudeksi tietosuojalaiksi

Akava ja SAK toteavat oikeusministeriölle antamassaan lausunnossaan yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi uudeksi tietosuojalaiksi muun muassa painottavansa valmisteilla olevan tiedonhallintalain ja muun viranomaisten arkistotoimintaa koskevan lainsäädännön huomioonottamista myös tässä valmistelussa. Järjestöt huomauttavat, että yleisen tietosuoja-asetuksen 89 artiklan 3 kohdan mukaiset poikkeukset ja suojatoimet tulee määritellä ja avata riittävästi. Järjestöt kiinnittävät huomiota alaikäisten nuorten suojeluun myös tietojenkäsittelyn näkökulmasta sekä nostavat esiin ammattiliiton jäsenyystietojen käsittelyyn liittyviä näkökohtia. Akava ja SAK kannattavat ehdotusta, että valtioneuvosto nimittää tietosuojavaltuutetun ja apulaistietosuojavaltuutetun.

Lue lisää

28.8.2017 Akavan lausunto ulosottoon liittyvien työllistymisen kannustinloukkujen purkamisesta

Akava toteaa oikeusministeriölle antamassaan lausunnossa ulosottoon liittyvien työllistymisen kannustinloukkujen purkamisesta muun muassa että kannattaa työryhmän mietinnön mukaista esitystä siitä, että pitkään työttömänä olleille myönnetään lykkäystä palkan ulosmittaamiseen.

Lue lisää


Opetus- ja kulttuuriministeriö

14.12.2017 Akavan lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta

Akava toteaa lausunnossaan opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia muun muassa pitävänsä asetusluonnosta pääosion erinomaisena. Akava katsoo, että on hyvä ettei opetustoimen henkilöstön kelpoisuuksia lasketa. Akava huomauttaa, että toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdenvertaisuus on taattava tosiasiallisten jatko-opintomahdollisuuksien sekä työelämään ja elinikäiseen oppimiseen vaadittavien valmiuksien takaamiseksi. Asetusluonnoksen 13 a §:n 2 momenttia on täydennettävä siten, että siihen lisätään analogisesti terveydenhuollon laillistetun ammattihenkilön kanssa maininta sosiaalihuollon laillistetusta ammattihenkilöstä.

Lue lisää

5.9.2017 Akavan lausunto selvityksestä lainsäädännön muutostarpeista rinnakkaistallentamisen edistämiseksi

Akava toteaa opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa selvityksestä lainsäädännön muutostarpeista rinnakkaistallentamisen edistämiseksi muun muassa, että julkisin varoin tuotetun tutkimuksen tulee olla mahdollisimman avointa ja laajasti hyödynnettävissä. Rinnakkaistallentaminen on tärkeä keino edistää tieteen avoimuutta, mutta tehty esitys rinnakkaistallentamisen edistämisestä rajoittaa tutkijoiden sopimusoikeutta ja on tämän vuoksi ongelmallinen. Akava painottaa, että rinnakkaistallentamisen edistäminen ei saa missään tilanteessa vaarantaa tutkijoiden mahdollisuutta meritoitua tieteellisellä uralla.

Lue lisää


Opetushallitus

13.12.2017 Akavan lausunto Opetushallitukselle ammatillisten perustutkintojen yhteisten tutkinnonosien perusteluonnoksesta

Akava toteaa Opetushallitukselle antamassaan lausunnossa ammatillisten perustutkintojen yhteisten tutkinnonosien perusteluonnoksesta muun muassa että jatkuvasti muuttuvassa työelämässä on tärkeää, että kansalaisten osaamistaso on korkea ja koulutuksesta saadaan valmiudet työhön, jatko-opintoihin ja oman osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Ammatillisten opintojen aikana osaamista tulee hankkia sekä erillisinä tutkinnon yhteisinä kokonaisuuksina että ammatillisten tutkinnonosien yhteydessä. Akavan mielestä tutkinnon uudistamisen suunta on tältä osin oikea ja palvelee työelämälähtöisyyttä. Yhteisten tutkinnonosien osaamistavoitteet on asetettu riittävän vaativiksi, mutta niiden saavuttaminen edellyttää oikeaa resursointia; monenlaisista lähtökohdista tulevilla opiskelijoilla on oltava oikeus riittävään opetukseen, ohjaukseen ja tukeen. Toisen asteen opiskelijoiden yhdenvertaisuuden takaamiseksi asiasta on säädettävä lailla.

Lue lisääSisäasiainministeriö

5.5.2017 Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta

Akava toteaa sisäministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta muun muassa kannattavansa esityksen yrittäjyyttä koskevia ehdotuksia. Akava suhtautuu varauksella siihen, että asiantuntijatehtävissä työskentelevien lupien kestoa pidennettäisiin vuodesta kahteen.

Lue lisääSosiaali- ja terveysministeriö

5.10.2017 Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi työttömyysturvalain 14 luvun 3 A, 3 C ja 3 D § muuttamisesta

Akava toteaa lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi työttömyysturvalain 14 luvun 3 A, 3 C ja 3 D § muuttamisesta kannattavansa esitystä työmarkkinatuen rahoitusosuuden jakamisesta maakunnan ja kunnan kesken. Akava katsoo, että rahoitusvastuun jako voisi olla muutakain kuin esityksen mukainen tasajako.

Lue lisää

26.9.2017 Akavan kannanotto perhevapaauudistuksen kuulemistilaisuudessa

Akava osallistui perhevapaauudistuksen avanneeseen kuulemistilaisuuteen sosiaali-ja terveysministeriössä. Kannanotossaan Akava toi esille perhevapaamallinsa keskeiset periaatteet: parempi työelämän tasa-arvo, miesten ja naisten yhtäläiset mahdollisuudet rakentaa hyvä ja palkitseva työura sekä nykyistä korkeampi työllisyysaste. Akava korostaa perhevapaamallissaan työhön paluun kannustavuutta ja turvaa.

Lue lisää


Työ- ja elinkeinoministeriö

13.12.2017 Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi työsopimuslain, kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja valtion virkamieslain muuttamisesta

Akava toteaa työ- ja elinkeinoministeriölle antamsaan lausunnossa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi työsopimuslain, kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja valtion virkamieslain muuttamisesta pitävänsä tärkeänä oppisopimusten käytön mahdollisuuksien lisäämistä nuorten työllistymisen edistämiseksi. Akava huomauttaa että esityksessä ehdotetut toimenpiteet eivät kuitenkaan ole oikeita keinoja edistää tätä tavoitetta.

Lue lisää

6.11.2017 Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi yksityisten yritysten ja muiden yhteisöjen hyväksymismenettelystä työnvälityspalvelujen eurooppalaisen verkoston (Eures) jäseniksi ja yhteistyökumppaneiksi

Akava on antanut lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi yksityisten yritysten ja muiden yhteisöjen hyväksymismenettelystä työnvälityspalvelujen eurooppalaisen verkoston (Eures) jäseniksi ja yhteistyökumppaneiksi. Akava toteaa kannattavansa esitystä.

Lue lisää


Ulkoasiainministeriö

15.8.2017 Akavan lausunto luonnoksesta valtioneuvoston päätökseksi Suomen Itämeri-strategiasta

Akava toteaa ulkoasiainministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta valtioneuvoston päätökseksi Suomen Itämeri-strategiasta, että luonnoksessa on hyvin laajasti nostettu esiin Itämeren kannalta olennaisia näkökantoja. On tärkeää, että strategiassa korostetaan, että Itämeren erityishaasteena ovat rehevöitymisen ja ilmaston lämpenemisen aiheuttamat kasvi- ja eläinlajiston muutokset, lajiston yksipuolistuminen ja luonnonvaraisen eliöstön monimuotoisuuden kapeneminen. Akava huomauttaa, että jatkotyössä toimenpiteitä tulee priorisoida.

Lue lisää

17.1.2017 Palkansaajakeskusjärjestöjen lausunto: EN; Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja: Suomen kahdestoista määräaikaisraportti

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK toteavat ulkoasiainministeriölle antamassaan lausunnossa Euroopan Neuvoston uudistetusta Euroopan sosiaalisesta peruskirjastaan liittyvästä Suomen kahdestoista määräaikaisraportista muun muassa oikeuden turvallisiin ja terveellisiin työoloihin suhteen (artikla 3), että toimenpiteet kosteusvaurio-ongelmien ja niistä aiheutuvien terveysvaarojen poistamiseksi työpaikoilla ovat jääneet vaatimattomiksi. Järjestöt huomauttavat, etttä työterveyshuollon kattavuudessa on puutteita erityisesti pienissä, alle 10 työntekijän työpaikoissa sekä nostavat esiin, että monia sosiaaliturvaetuuksia on heikennetty viime vuosina. Kosteusvauriomikrobeille altistuneiden työntekijöiden sosiaaliturvaa ei saatu korjattua. Ammattitautidiagnostiikkaa ja tutkimusmenetelmiä tulisi kehittää. Järjestöt korostavat, että työnantaja on vastussa terveellisestä ja turvallisesta työympäristöstä. Jos työnantaja laiminlyö tämän velvoitteensa, kustannusten tulee kohdistua työnantajiin.

Lue lisää
Verohallinto

6.11.2017 Akavan lausunto: henkilökuntaedut verotuksessa

Akava toteaa verohallinnolle antamassaan lausunnossaan henkilöeduosta verotuksessa muun muassa katsovansa että terveydenhuollon tavanomaisuutta ja kohtuullisuutta ei voi arvioida sen perusteella, kuinka suuria kustannuksia aiheutuu tai voi aiheutua yksittäisen sairauden hoidosta. Hoidon tavanomaisuuden ja kohtuullisuuden arvioinnin tulee perustua tarpeellisuuteen, joka ilmenee muun muassa voimassa olevista käypän hoito -suosituksista. Siksi työnantajan järjestämän terveydenhuollon verovapauden ehdoksi ei voida asettaa muiden vaatimusten lisäksi absoluuttista ylärajaa yksittäisen hoitotapahtuman enimmäiskustannuksille.

Lue lisää


Ympäristöministeriö

9.6.2017 Palkansaajakeskusjärjestöjen lausunto valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistamisesta

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK huomauttavat ympäristöministeriölle antamassaan lausunnossa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistamisesta muun muassa, että niistä puuttuu kaksi olennaisinta tavoitetetta eli yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja vahvojen kasvukeskusten synnyttäminen. Luonnoksessa ei mainita sanallakaan kaupunkeja, järjestöt toteavat.

Lue lisää

6.6.2017 Akavan lausunto keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma

Akava toteaa ympäristöministeriölle antamassaan lausunnossa keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmasta muun muassa että on tehtävä mittavia toimia nyt, jotta kansainvälisissä ilmastosopimuksissa asetetut tavoitteet saavutetaan. On löydettävä keinoja, joilla autokannan uusiutumista ja sähköautojen leistymistä vauhditetaan. Akavan mielestä julkiset hankinnat ovat yksi avain päästöjen vähentämiseen. On löydettävä oikeat ympäristökriteerit, jotka tähtäävät päästöjen vähentämiseen. Julkisen sektorin ilmastotalkoot pitäisi käynnistää kaikissa Suomen kunnissa, ja myös valtion toimissa. Akava toivoo muutoksia kappaleeseen 11.2 ”Osaaminen ja koulutustarpeet”. Korkean osaamisen tuottamissa teknologiaratkaisuissa on ilmastonmuutoksen torjunnan perusta. Ne synnyttävät uusia työpaikkoja kaikilta koulutusasteilta valmistuneille. Tutkimus- ja innovaatiomäärärahoilla on myös oleellinen merkitys. Ympäristö- ja ilmasto- osaaminen pitää kytkeä kiinteäksi osaksi kaikkia tutkintoja ja kaikkea koulutusta. Nykyistä suurempi panostus tutkimus- ja tuotekehitykseen, myös julkisella sektorilla, tuottaisi tulosta.

Lue lisää


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje